W drodze do Niepodległej | Regulamin

W drodze do Niepodległej | Regulamin Radio Zachód - Lubuskie

W drodze do Niepodległej Regulamin konkursu dziennikarskiego

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze w związku z obchodami 100-lecia odzyskania po latach zaborów przez Polskę niepodległości organizuje konkurs na najlepszy reportaż lub dokument radiowy o tematyce dotyczącej „polskiej drogi do niepodległości” (zwany dalej Konkursem).

Jego regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej Radia Zachód S.A www.zachod.pl.

Konkurs odbywa się pod honorowymi patronatami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Medów Narodowych i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

I. Celem Konkursu jest:

  1. Uczczenie doniosłej rocznicy i popularyzacja tematyki niepodległościowej w środowisku dziennikarzy polskiego radia publicznego i innych stacji radiowych.
  2. Stworzenie wspólnej oferty do wykorzystania w programach rozgłośni regionalnych i centralnych Polskiego Radia.
  3. Promowanie wartościowych treści i atrakcyjnych form przedstawiania tematów, postaw, problemów związanych z procesem budowania niepodległej ojczyzny.
  4. Podkreślenie roli człowieka – jego podmiotowości i indywidualności w tym trudnym dla Polaków historycznym i społecznym procesie.
  5. Promowanie postaw patriotycznych.

II. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze radia publicznego i innych stacji radiowych oraz producenci i współpracownicy przesyłając na adres organizatora w wyznaczonym terminie po jednej samodzielnej pracy w wybranej kategorii (reportaż albo dokument radiowy). Dopuszcza się, jako oddzielne, prace spółek autorskich

III. Tematyka prac powinna dotyczyć wybranych aspektów polskiej drogi do niepodległości rozumianej całościowo tzn. dotyczącej wybranych historycznych, społecznych i politycznych mających wpływ na dzisiejszy stan rzeczy, a w szczególności: odzyskania niepodległości w roku 1918, II wojny światowej, powojennego zniewolenia komunistycznego, etosu Solidarności i późniejszego budowania demokracji.

Powinna ukazywać postawy, fakty i wynikające z tego konsekwencje. Organizator zakłada, że procesy historyczne będą tłem dla ukazania ludzkich emocji i postaw wobec trudnych życiowych wyborów, a przedstawione treści i atrakcyjna konstrukcja audycji zachęci słuchaczy do refleksji i przewartościowań, oraz wzbogaci wiedzę na temat naszej historii najnowszej.

IV. Do konkursu można zgłaszać audycje, które powstały w ostatnich pięciu latach kalendarzowych a więc od 1 stycznia 2014 roku do czasu upłynięcia terminu zgłaszania prac i zostały w tym okresie
wyemitowane.

V. Długość prac nie powinna przekraczać 30 min., co podyktowane jest możliwościami emisyjnymi większości rozgłośni. W szczególnych przypadkach jury może zgodzić się na przekroczenie limitu
czasu.

VI. Dokumenty radiowe, reportaże zgłaszane do Konkursu nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich. Na karcie zgłoszeniowej audycji autor zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do zgłoszonego materiału i nie istnieją żadne przeszkody faktyczne bądź prawne uniemożliwiające bądź ograniczające go w swobodnym dysponowaniu materiałem. W przypadku braku posiadania takich uprawnień autor zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie podmiotu, któremu prawa takie przysługują. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w zdaniach poprzedzających okazało się nieprawdziwe, zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń z tym związanych, jak również zobowiązuje się do naprawnienia szkody poniesionej przez Organizatora z tego tytułu.

VII. Audycje oceni komisja złożona z doświadczonych dziennikarzy i ekspertów powołana do tego celu przez Organizatora.

Konkurs jest dwuetapowy, co oznacza, że do ścisłego finału jury zakwalifikuje do dziesięciu audycji, a następnie nagrodzi najlepsze. Jury będzie kierować się przede wszystkim
następującymi kryteriami:

  • wybitne walory warsztatowe,
  • nowe fakty i ich interpretacja w kontekście tematu konkursu,
  • ciekawy, indywidualny charakter materiału,
  • umiejętne połączenie atrakcyjnej radiowej formy z tematem historycznym z zachowaniem dziennikarskiego obiektywizmu.

VIII. W ramach Konkursu przyznane zostaną autorom następujące nagrody:

I miejsce – dyplom i nagroda pieniężna,
II miejsce – dyplom i nagroda pieniężna,
III miejsce – dyplom i nagroda pieniężna.

Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (np. poprzez przyznanie wyróżnień honorowych). Organizator dopuszcza też przyznanie uzgodnionych z nim nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów.

IX. W miejscu i w terminie podanym przez organizatora autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac wezmą udział w specjalnej uroczystości, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody. O wysokości nagród pieniężnych w ramach puli przekazanej przez organizatorów zadecyduje jury Konkursu. Na stronie internetowej organizatora www.zachod.pl. pojawi się też stosowny komunikat.

X. Audycje spełniające kryteria, o których mowa w punkcie VI. Zapisane w formacie mp3 na dowolnym nośniku należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia pod adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem KONKURS „W drodze do Niepodległej” w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018 z wypełnionym formularzem zawierającym szczegółowe dane osobowe autora niezbędne do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), informację gdzie i kiedy materiał został wyemitowany (nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina) oraz potwierdzenie prawa do swobodnego dysponowania materiałem. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej emisji zgłoszonych do Konkursu audycji w programie Radia Zachód, jak również do bezpłatnego wykorzystania ich fragmentów w audycjach zapowiadających i omawiających przebieg Konkursu. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej emisji na antenie Radia Zachód prac nagrodzonych i wyróżnionych. Prawo do emisji w programie Radia Zachód obejmuje również zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

XII. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie – dane uczestnika Konkursu zostaną wtedy usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Konkursie.

XIII. Konkurs stanowi autorski projekt kierownika Redakcji Reportażu Radia Zachód Pana Cezarego Galka, który w Konkursie pełni funkcję Sekretarza dbając o jego właściwe przygotowanie i przebieg.


W drodze do Niepodległej | Regulamin Radio Zachód - Lubuskie

najnowsze z Lubuskiego

popularne

Skip to content