Skarby Polskiej Kultury Narodowej | Regulamin

Skarby Polskiej Kultury Narodowej | Regulamin Radio Zachód - Lubuskie

Regulamin (plik PDF) można pobrać pod tym adresem.


Regulamin

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze organizuje konkurs na najlepszy reportaż lub dokument radiowy o tematyce dotyczącej „skarbów” polskiej kultury narodowej (zwany dalej Konkursem). Jego regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej Radia Zachód S.A www.zachod.pl .

Konkurs jest autorskim projektem kierownika Redakcji Reportażu Radia Zachód Cezarego Galka, który pełni w nim funkcję sekretarza dbając o prawidłowy przebieg. Kontakt 601 349 460, c.galek@zachod.pl.

I. Celem Konkursu jest:

  1. Popularyzacja w środowisku dziennikarzy i słuchaczy polskiego radia wiedzy o twórcach i narodowym dorobku w dziedzinie ogólnie pojętej kultury  (literatura, sztuki piękne, architektura, teatr, balet, formy multimedialne itp.).
  2. Stymulacja twórczości dziennikarskiej i stworzenie wspólnej oferty do wykorzystania w programach rozgłośni regionalnych i centralnych Polskiego Radia.
  3. Promowanie wartościowych treści i atrakcyjnych form przedstawiania wskazanych dziedzin.
  4. Podkreślenie roli człowieka, jego podmiotowości i indywidualności w procesie tworzenia kultury narodowej.
  5. Promowanie postaw patriotycznych.

II. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze radia publicznego i innych stacji radiowych oraz producenci i współpracownicy, przesyłając na mailowy adres Sekretarza konkursu w wyznaczonym terminie po jednej samodzielnej pracy w wybranej kategorii (reportaż albo dokument radiowy) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Dopuszcza się jako oddzielne prace spółek autorskich.

III. Tematyka prac powinna dotyczyć szeroko pojętej polskiej kultury narodowej i jej popularyzacji. Ukazywać twórców, ich dzieła, tło historyczne i społeczne oraz konteksty z tego wynikające.             

IV. Do konkursu można zgłaszać audycje, które powstały od 1 stycznia 2016 roku do czasu upływu terminu zgłaszania prac i zostały w tym okresie rozpowszechnione poprzez wyemitowane w języku polskim na antenie rozgłośni radiowej.

V. Dokumenty radiowe, reportaże zgłaszane do Konkursu nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich. Na karcie zgłoszeniowej audycji autor zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do zgłoszonego materiału i nie istnieją żadne przeszkody faktyczne bądź prawne uniemożliwiające bądź ograniczające go w swobodnym dysponowaniu materiałem. W przypadku braku posiadania takich uprawnień autor zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie podmiotu, któremu prawa takie przysługują. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w zdaniach poprzedzających, okazało się nieprawdziwe, zgłaszający zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń z tym związanych, jak również zobowiązuje się do naprawnienia szkody poniesionej przez Organizatora z tego tytułu.

VI. Audycje po stwierdzeniu przez Organizatora zgodności z regulaminem i przesłaniem konkursu oceni komisja powołana do tego celu przez Organizatora. Konkurs jest dwuetapowy co oznacza, że do ścisłego finału powołane przez Organizatora jury nominuje do dziesięciu audycji, a następnie nagrodzi najlepsze.                                    

VII. Przy ocenie prac Jury będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

  • wartościowy temat
  • wybitne walory warsztatowe
  • ukazanie trwałych wartości płynących z tworzenia kultury narodowej
  • ciekawy, indywidualny i oryginalny charakter przekazu
  • umiejętne połączenie formy i treści

VIII. W ramach Konkursu przyznane zostaną autorom następujące nagrody:

I miejsce – dyplom i nagroda pieniężna, II miejsce – dyplom i nagroda pieniężna, III miejsce –  dyplom i nagroda pieniężna. Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (np. poprzez przyznanie wyróżnień honorowych). Organizator dopuszcza też przyznanie uzgodnionych z nim nagród specjalnych ufundowanych przez sponsorów.

IX.W miejscu i w terminie podanym przez Organizatora autorzy nominowanych prac wezmą udział w specjalnej uroczystości podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu i wręczone nagrody. O wysokości nagród pieniężnych w ramach puli określonej przez organizatorów zadecyduje jury Konkursu. Na stronie internetowej organizatora www.zachod.pl. pojawi się też stosowny komunikat.

X. Audycje spełniające kryteria, zapisane w formacie wave (16bit, 44.1kHz)  albo  mp3  (320  kbps) należy przesłać elektronicznie wraz z wypełnioną, zeskanowaną kartą zgłoszenia i klauzulą RODO za pośrednictwem np. serwisu wetransfer.com na adres Sekretarza konkursu c.galek@zachod.pl, a oryginał karty dodatkowo na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem KONKURS „Skarby Polskiej Kultury Narodowej” w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020. Karta powinna zawierać szczegółowe dane osobowe autora niezbędne do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), informację gdzie i kiedy materiał został wyemitowany (nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina) oraz potwierdzenie prawa  do swobodnego dysponowania materiałem. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej emisji zgłoszonych do Konkursu audycji w programie Radia Zachód jak również do bezpłatnego wykorzystania ich fragmentów w audycjach zapowiadających i omawiających przebieg Konkursu. Prawo do emisji w programie Radia Zachód obejmuje również zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.zachod.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

XII. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie – dane uczestnika Konkursu zostaną wtedy usunięte. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Konkursie.


Regulamin (plik PDF) można pobrać pod tym adresem.


Skarby Polskiej Kultury Narodowej | Regulamin Radio Zachód - Lubuskie

najnowsze z Lubuskiego

popularne

Skip to content